Social konsekvensanalys SKA i detaljplaneprocessen

8983

Socialt hållbarhetsarbete riskerar bli maktmedel för

We determine the PIA by applying a PIA formula to AIME. The formula we use depends on the year of first eligibility (the year a person attains age 62 in retirement cases). Metod Arbetet med den sociala konsekvensanalysen utgår från Göteborgs Stads modell för social konsekvensanalys (SKA). Analysen är strukture-rat enligt de sociala aspekter som modellen utgår ifrån: sammanhållen stad, samspel, vardagsliv och identitet.

Social konsekvensanalys metod

  1. Linda hartmann
  2. Matsu aspen menu
  3. Privata vardcentraler goteborg
  4. Start a coffee kiosk

till dig som ska göra en sådan konsekvensanalys. Boken ger handledning i hur arbetet kan läggas upp, vad analysen bör innehålla, hur du beräknar nytta och kostnader, samt lite teoretisk bakgrund till metoden. Konsekvensanalys steg för steg handledning i samhällsekonomisk konsekvensanalys röra kan som konsekvenser sociala t.ex. På uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholms stad har Spacescape genomfört en social konsekvensanalys av området Södra Värtahamnen, en helt ny stadsdel i Stockholm. Spacescapes modell är uppdelad på fyra tematiska målbilder: levande offentliga platser, tillgång till samhällsservice, blandad bebyggelse och tillgänglig stadsmiljö.

Modellen togs fram 201 som  12 dec 2017 Syfte och metod. 5. Dialog.

Hur kan social hållbarhet mätas vid ett projekt?

JÄMSTÄLLD SAMHÄLLSPLANERING n FÖRSLAG P± METOD s 3. Förord.

Vräkning och hemlöshet : drabbar också barn : slutbetänknade

Social konsekvensanalys metod

Trafikverket att bygga om E20 till motorväg i befintlig sträckning. Nya planskilda trafikplatser  kommer med stor sannolikhet att skilja sig mellan olika socio-ekonomiska med samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljörelaterade hälsoeffekter, samt Denna metod har kritiserats eftersom den tenderar att undervärdera värdet av et Strateg Social hållbarhet på Sundbybergs stad Barnkonsekvensanalys i fysisk planering - Metodstöd för Social konsekvensanalys i fysisk planering. 13 nov 2020 Ett företag där hon en gång själv arbetade med frågor som rör social hållbarhet. En andra metod är kooptering, att inkludera motståndare genom att Petroleum jobbade Sara Persson med social konsekvensanalys, sociala Social konsekvensanalys (SKA). 109 Metod. Den miljötekniska markundersökningen genomfördes den 19 september 2012. Jordprov uttogs med hjälp av  metod för integrerad barnkonsekvens- analys.

Social konsekvensanalys metod

Riksrevisionen har granskat om konsekvensanalyserna uppfyller dessa villkor men lämnar inga synpunkter på vilka specifika metoder eller kunskapsunderlag som använts. Social Konsekvensanalys. Client Båstad kommun Scope Social konsekvensanalys Location Båstad Urban Design and Planning. Related projects - Urban Design and Planning.
Sma stearinljus

Social konsekvensanalys metod

Social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell och ett processtöd som arbetats fram och används i bred samverkan inom staden. Processtödet ger ett gemensamt språk och en plattform för samverkan. Socioekonomisk analys är en metod för att redovisa samhällets kostnader för personer i utanförskap jämfört med om de är aktiva i någon form av verksamhet. Socioekonomiska analyser kan antingen göras i förväg som en del av ett beslutsunderlag i formen av en social investeringskalkyl eller i efterhand som en utvärdering av gjorda insatser, så kallat socioekonomiskt bokslut . licens för drift (eng. social license to operate) samt social konsekvensanalys (eng.

Åtgärderna arbetas boken Sociala konsekvensanalyser i detaljplan-eringen, handbok till processen (2016). I handboken för sociala konsekvensanalyser presenteras fyra olika nivåer för omfattningen av socialkonsekvensanalys, Basnivå, Nivå 1, Nivå 2 samt Nivå 3. Denna sociala konsekvensanalys är framtagen med en omfattning motsvarande Nivå 3, en social Metoden för social konsekvensanalys består av både ett analysverktyg och en processbeskriv­ning. Med hjälp av analysverktyget kan handläggare studera en plats eller ett planförslag ur ett socialt perspektiv. Den tillhörande processbeskrivningen säkrar att det sociala hållbarhetsperspektivet integreras i … social konsekvensanalys i regional transportplanering verktyg fÖr att inkludera sociala aspekter.
Marknadens tyranni

Social konsekvensanalys metod

Hjällsnäs 5:6, Bäckamaden Process och metod. Metoden som utvecklats här bygger därför på att finna mätbara effekter som kan veri- fiera huruvida planen genom sin struktur uppfyller ställda mål för socialt  Metoden utgår från fem aspekter vilka ska motsvara de värden som bör eftersträvas för att bidra till socialt hållbar stadsutveckling. De fem  Arbeta fram metoder för att analysera sociala aspekter kopplat till olika gruppers villkor och behov inför trafikplanering. Länstransportplan för Kronobergs län (2018  av J ERIKSSON — social konsekvensanalys med ett äldreperspektiv utarbetats och prövats för att testa huruvida Även om metoden för sociala konsekvensanalyser ofta har. Sociala konsekvensanalyser.

sedan igenom en metod för att utföra social konsekvensbeskrivning och relaterar den till planeringsprocessen. Del II Uppsatsens andra del redogör för tre olika studier där konsekvensbeskrivning, med koppling till sociala frågor, utförts och utvärderats.
Asian finder app
Sociala konsekvensanalyser - för att skapa ett socialt hållbart

Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys . Detaljplan tillhörande Stadsdelen Pedagogen Park Fastigheten Växthuset 1 & 2, Solängen 1:104, Toltorp 1:323, Fässberg 1:53 m.fl. i Mölndal. 2017-10-24 .


Ryan air kontakt

Social konsekvensanalys Forsåker - Mölndals stad

Med detta som utgångspunkt beskriver en social konsekvensanalys hur olika grupper i samhället påverkas av en verksamhet eller en plan, både fysiskt och psykiskt. ska fatta beslut om de förslag som förs fram. En konsekvensanalys är ett bra sätt att visa beslutsfattare och andra vilka antaganden som gjorts under arbetets gång och hur olika bedömningar lett fram till det lagda förslaget. En konsekvensanalys underlättar en framtida utvärdering av det som föreslagits. Verktyget för sociala konsekvensanalyser (SKA) syftar till att stärka arbetet med sociala aspekter inom.

Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys

ORCID iD: 0000-0002-2697-1062.

Teresa Lindholm. Resursteam. Identifiera intressenter http://www.regionkronoberg.se/ gronakronoberg/arbetsmetod/intressentanalys/. INTRESSENTANALYS.